Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op al de bezoekers van de civity.nl website, die toebehoort aan firma Civity B.V.. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Civity B.V. kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Civity B.V.. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken. Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van Civity B.V. website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Civity B.V. verkrijgen.

Hyperlinks naar de Civity website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Civity B.V. website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Civity B.V. website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Civity B.V.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de Civity B.V. website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Civity B.V. controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Civity B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen Civity B.V. en de derde.

Aansprakelijkheid van Civity B.V.

Civity B.V. neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Civity B.V. daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Civity B.V. gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de Civity B.V. website aangeboden wordt. Civity B.V. zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Mixe Communication Solutions B.V. oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Civity B.V. wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Civity B.V. zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

BESCHIKBAARHEID

De Civity B.V. website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Civity B.V. zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook.
Civity B.V. zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar website beschikbaarheid.

Prijzen en afbeeldingen

Prijzen die op de website worden getoond zijn exclusief BTW indien anders aangegeven en onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

footer anchor